lundi 23 décembre 2019

Sur demande des Vorbes

Nan non tout kinan m’ yo,

Menm lè nou te pwomèt pou kite « chen yo jape », pandan nap
kontinye fè sa n konn fè pi byen an ki se devwa sivik ak moral, jounen
jodi a ; nou sòti nan silans paske n’ pa vle pou yo entèprete l kòm yon
krent, lapèrèz, yon atitid lach osnon achtèt figi.

Pou sila yo ki pat konnen, istwa Vorbe yo se pa yon istwa ki fèt ayè la a.
se yon istwa ki kòmanse byen lontan, depi peryòd kolonyal nan lane
1764, lè François Xavier VORBE, biznisman/batisè te debake nan sen
domeng, ki ta pral tounen Haïti 1 er Janvier 1804. (youn nan gwo prèv
istwa Vorbe nan peyi sa a ki la jouk jounen jodi, se pon la rivyè wo-
dikap nan Lori, ki te konstwi nan lane 1789).

Se te nan epòk sa a, souch rasin Vorbe la, ki nan peyi a depi plis pase
300 zan, te plante. Sòti okap rive Jeremi, pase Gonayiv ak mòn kabrit,
pò Sali a pòtoprens… istwa Vorbe yo fè laviwonn peyi dayiti !

Inyon Jean Vorbe ak Marguerite Roy nan lane 1943 ta pral fonde yon
fanmi ki gen 12 fre ak sè ladan l. fanmi sa ta pral enstale l nan nimero
65 nan riyèl Roy nan bapedchoz jouk nan lanne 2010, aprè pasaj gwo
tranblemann tè 12 janvye nan ane sa a. Pandan plis pase 60 lane, paran
nou yo pat janm sispann ban nou bon jan edikasyon pou n te ka vini
sitayen chaje ak moral. Yo te aprann nou sitou, pou n te fè lonè nou,
diyite nou, yo te aprann nou pou nou onèt, pou nou respekte angajman

nou pran epi ret kanpe doubout devan difikilte nou kapab rankontre.
Sou tab lakay nou lè nap manje ansanm, nou te konn abòde tout kalte
sijè. Nou te konn diskite sou tout bagay. Kèlkeswa laj, sèks nou, nou te
konn pran tan pou n koute youn/lòt. Pòt kay nou nan riyèl Roy te
toujou byen louvri pou, non sèlman manm fanmi an men tou, pou
vwazen, zanmi ak kanmarad klas nou yo, kòlèg travay nou, kòlèg nou
nan zafè espò ak pou tout moun nou te konn rankontre san n’ pat
prevwa sa. Nou te konn akeyi yo san pote jijman sou yo, swa nan ki
kouch yo sòti, ki relijyon yo ni koulè ak kondisyon ekonomik yo. Lakay
nou, nou te bay moun priyote. Nou te bay vrè valè sitwayen, repibliken
ak moral priyorite. Kèlkeswa ran sosyal, kondisyon ekonomik ak koulè
yon moun, nou te montre n solidè ak li. Nou patkonn jije moun sou ni
ras, ni klas. Nou te konn aplike prensip « an n viv youn pou lòt »

Nan lane 1960, lè diktati a ta pral mete pye, tout krèm ak sèvo peyi a te
blije mawon, al viv nan kanpe lwen. Anpil moun ta pral met van nan
vwèl yo pou al pran kanmpo lakay tonton Sam, kanada, afrik, ewòp ak
kèk lòt kote nan antiy yo. Malgre Papa nou pat travay pandan 7 an
lakoz rejim nan te mete l sou kote nan sosyete a, sa ki te reprezante
yon menas pou li ak fanmi nou, li pat dekouraje. Li te tchenbe fèm
devan tout difikilte sa yo ak tout kòd fanmi l pandan l te gen sètitid ; tè
sa a ki se patri li, te gen bezwen l ak tout ekspètiz li. Malgre tout
difikilte, li pat anbandonnen. Li te rete la e l te deside fè n grandi isit, an
Ayiti avèk yon lanmou pou peyi nou. «Pa mande sa peyi a peyi a kapab
ofri w men pito, mande kisa w ka ofri peyi a (JFK) ».

Nou enplike nou anpil nan lavi sosyal ak ekonomik peyi nou. Nou antre
nan plizyè domèn tankou konstriksyon ( nou fè wout, pon ak chose, waf
elatriye…). Nou nan sektè enèji,komès, endistri, agwonomi, espò,,
lasante, asirans, edikasyon, dwa, patisri, zèv atizanal ak kilti pou n site
sa yo sèlman.
Kiyès ki pa gen nan memwa l, koup dimonn 1974 la? Kote drapo ayisyen
an,, ki se fyète nasyonal la tap flote nan vil Munich an almay. Kote yo
tap chante im nasyonal la ki se la Dessalinienne. Kiyès ki pa sonje menè
je seleksyon nasyonal la nan epòk sa a ak nimewo 7 li nan do l ? kiyès ki
pa sonje Philippe Vorbe ?
Kiyes ki pa gen koup dimon i-17 la, ki tap fèt nan lanne 2007 nan
memwa l? lè drapo a, ki se fyète nou tap flote nan kore disid. Kote yo
tap chante im nasyonal la ki se la Dessalinienne. Kiyès kip a sonje
atakan seleksyon nasyonal I-17 la nan epòk sa a ak nimewo 7 li nan do
l ? kiyès kip a sonje Fabien Vorbe. ?
Yon pakèt lòt nan nou ki tap sèvi peyi nou avèk menm detèminasyon
an, menm fyète a ak menm lanmou an.
Li fè lapenn anpil jounen jodi a pou m oblije ap raple, souliye epi jistifye
apatenans nou ak peyi nou (78 desandan dirèk ak 135 Vorbe ak alye
yo) !...
Li fè lapenn jounen jodi a pou n wè djòl alèlè kap bay manti sou
nou.!...
Li fè lapenn jounen jodi a pou n wè medizan kap detwi ak bouch yo
tout sa n te redi travay pandan tout vi nou!...

Li fè lapenn jounen jodi a pou n tande moun kap degize sa nou di, ba
l tout koulè pou fè moun sòt plezi, pou fè n ènmi!...

POUkisa ???
Poukisa tout rayisman sa? Poukisa tout enjistis sa ? Poukisa tout fo
pawòl sa yo ? Poukisa tout jalouzi sa yo ?
Men…, nou pap fè bak ! nou pap bese tèt nou ! nou fò, nou djanm !
Tout bagay sa yo pap janmè chanje konviksyon nou, detèminasyon nou
pou n fè byen ak sa ki jis, pou n kontinye kenbe flanbo nou byen wo.
N’ap toujou batay pou avansman peyi n. Se sa ki motive n fè plis jefò, ki
ban nou anvi pou n lage n pi fon nan batay pou ede peyi a grandi poul
tounen yon vrè patri, yon bout tè kote esperans ap boujonnen. Yon
bout tè pou akeyi timoun nou yo. Nou pap janm sispamm batay pou
yon sosyete ki pi jis kote dwa tout moun respekte.
Kèlkeswa sa yo di, kèlkeswa sa yo fè, nap reziste paske rasin nou antre
jouk nan zantray latè e branch nou yo anpil !
LIB ÈTE ! EGALITE ! FRATÈNITE !

Nn non tout moun kip a m yo, Marie Gue, Jacinthe, Yamilée, Edwige.

mardi 26 novembre 2019

Les mesures adoptées par les autorités gouvernementales contre la compagnie de production d’énergie Sogener, ainsi que leurs menaces contre les dirigeants de cette compagnie, considérées comme de graves cas d’abus de pouvoir et de persécution politique


AHP- 26 novembre 2019-AHP- 26 novembre 2019-Les mesures adoptées par les autorités gouvernementales contre la compagnie de production d’énergie Sogener, ainsi que leurs menaces contre  les dirigeants de cette compagnie,  considérées comme de graves cas d’abus de pouvoir et de persécution politique


Jusqu’ou iront les autorités gouvernementales dans ce que beaucoup de secteurs considèrent comme de graves injustices  et de graves maladresses contre la compagnie  productrice d’électricité ?.
Quand dans un pays des hommes de loi, des avocats, des juges, des commissaires du gouvernement  sont prêts a se plier et a perdre tout sens de la raison  a la moindre agitation d’espèces sonnantes, ce sont tous les citoyens et citoyennes qui sont en danger.

Il n’est pas ici question de prendre la défense de la Sogener, cependant les informations disponibles mettent plutôt les autorités en difficulté pour s’attaquer  a  la compagnie, meme quand  elle aurait effectivement commis des fraudes.

En effet, l’empressement a condamner et a prendre on ne sait quelle revanche, fait perdre la raison aux autorités et aux avocats qu’elles ont engagées, des avocats accuses d’être plus enclins,  plus presses a remplir leur portefeuille  que tout autre chose. 

Pour l’avocat du Groupe Sogener, Danton Leger,  ce que les autorités  sont en train de faire dans le cadre de leur litige avec la compagnie,  n’a rien a voir avec le droit et la technique, mais poursuivraient d’autres objectifs. Tout le monde a du entendre cette rumeur que le président aurait jure de faire passer au moins une nuit en prison a Dimitri Vorbe, l’un des patrons de la Sogener.

Une question se pose : est-ce que dans les clauses du contrat liant la Sogener a l’Etat, les deux parties peuvent recourir au doyen ? Non, selon des sources dignes de foi, qui ont  consulte  ledit contrat.
Persécutions politique ? Me Danton  Leger a explique que c’est en grande partie, en  raison de la proximité de Dimitri Vorbe avec des militants politiques  et des artistes comme le sénateur Antonio Cheramy (Don Kato) ou encore  Izolan, qui réclament le départ du président Jovenel Moise que  le pouvoir se montre aussi hostile a l’égard de la Sogener.

Par ailleurs, la Sogener étant une personne morale, a-t-elle a répondre par-devant le parquet ?  Non, pourrait-on dire jusqu’à la loi de 2014, mais, la encore, la loi ne peut pas rétroagir, sauf si c’est dans l’intérêt de la Sogener. Le contrat entre l’Etat et la Sogener date de 2005.

Les mesures adoptées par les autorités gouvernementales contre la compagne de production d’énergie Sogener, ainsi que leurs menaces contre  les dirigeants de cette compagnie, sont considérées comme de graves cas d’abus de pouvoir et de persécution politique. Mais jusqu’ou peuvent aller  ces abus de pouvoir ?

Abus de pouvoir justement : ne dit-on pas que  la défense est un droit sacre. E pourtant, selon l’avocat de la Sogener, celle-ci n’a pas été signifie a l’audience qui allait pondre l’ordonnance utilisée pour reprendre le contrôle des sites de Varreux vendredi dernier.

 L’ordonnance n’a pas été signifiée non plus ni a avocats ni a partie. De plus, lorsque la Sogener a été demander référé, elle aurait reçu une fin de non-recevoir et ses représentants auraient meme été menaces d’arrestation. Or la demande de réfère est de droit, selon le code de procédure civile, en ses articles 754 a 769.

Ces manquement et ces abus dans le cadre d’un dossier ou le commissaire est accuse de jouer le rôle de juge d’instruction,  mettent le pouvoir et ses avocats dans une position de faiblesse, ou ils laissent voir sans soucis de morale, leurs dessous. Mais, souvent l’argent prime sur la morale. « Que nous importent les qu’en dira-t-on ? On en a l’habitude ».

Et le commissaire du gouvernement qui n’a semble-t-il tire aucune leçon du sort connu par plusieurs de ses prédécesseurs, ne semble pas croire bon de s’arrêter en si bon chemin. Il menace de continuer  a sévir contre les responsables de la Sogener, s’ils ne se présentent pas ce mercredi  au Parquet pour « accusations de faux, usages de faux, surfacturation, trafic d’influences » portées contre eux.

Jean Danton Leger promet de divulguer  la réponse que les avocats de la compagnie entendent présenter au Parquet. Mais l’homme de droit avait déjà fait savoir lors de la convocation avortée de la semaine dernière, que la résolution  des autorités dans le cadre de ce dossier, était illégale et irrégulière pour la simple et bonne raison qu’elle a été adoptée par un premier ministre et des ministres illégaux.

Pour l’instant, beaucoup de secteurs et de personnalités disent halte-la au pouvoir, parce que leurs manœuvres d’injustice et les objectifs poursuivis, sont cousus de fil blanc, et n’auront pas suffisamment de souffle pour aller bien loin. Ils appellent le pouvoir a utiliser la justice de façon saine,  sans discrimination et sans revanchardise contre des adversaires politiques, ni pour tenter de réduire au silence des secteurs qui ne partagent pas leur mode de gestion  et qui condamnent la corruption, la dilapidation de fonds publics, la violence et les massacres.

Le gouvernement est invite a se pencher avec la meme détermination sur des cas cruciaux comme la dilapidation des plus de 4 milliards du Fonds Petro Caribe, le massacre perpètre dans le quartier populaire de la Saline dans lequel  des officiels accuses d’implication  par l’ONU et des organisations de droits humains, continuent de circuler en toute impunité. Ou  le massacre du Bél-air ou des jeunes femmes ont été vues fuyant nues leurs bourreaux qui les avaient déjà violées ou qui tentaient de le faire, ou encore le viol collectif de femmes a   la prison civile des Gonaïves, commis par des gardiens du centre de détention ou par des prisonniers gardes  au meme endroit.

------------------------------
Jusqu’ou iront les autorités gouvernementales dans ce que beaucoup de secteurs considèrent comme de graves injustices  et de graves maladresses contre la compagnie  productrice d’électricité ?.

Quand dans un pays des hommes de loi, des avocats, des juges, des commissaires du gouvernement  sont prêts a se plier et a perdre tout sens de la raison  a la moindre agitation d’espèces sonnantes, ce sont tous les citoyens et citoyennes qui sont en danger.
Il n’est pas ici question de prendre la défense de la Sogener, cependant les informations disponibles mettent plutôt les autorités en difficulté pour s’attaquer  a  la compagnie, meme quand  elle aurait effectivement commis des fraudes.
En effet, l’empressement a condamner et a prendre on ne sait quelle revanche, fait perdre la raison aux autorités et aux avocats qu’elles ont engagées, des avocats accuses d’être plus enclins,  plus presses a remplir leur portefeuille  que tout autre chose.
Pour l’avocat du Groupe Sogener, Danton Leger,  ce que les autorités  sont en train de faire dans le cadre de leur litige avec la compagnie,  n’a rien a voir avec le droit et la technique, mais poursuivraient d’autres objectifs. Tout le monde a du entendre cette rumeur que le président aurait jure de faire passer au moins une nuit en prison a Dimitri Vorbe, l’un des patrons de la Sogener.
Une question se pose : est-ce que dans les clauses du contrat liant la Sogener a l’Etat, les deux parties peuvent recourir au doyen ? Non, selon des sources dignes de foi, qui ont  consulte  ledit contrat.
Persécutions politique ? Me Danton  Leger a explique que c’est en grande partie, en  raison de la proximité de Dimitri Vorbe avec des militants politiques  et des artistes comme le sénateur Antonio Cheramy (Don Kato) ou encore  Izolan, qui réclament le départ du président Jovenel Moise que  le pouvoir se montre aussi hostile a l’égard de la Sogener.
Par ailleurs, la Sogener étant une personne morale, a-t-elle a répondre par-devant le parquet ?  Non, pourrait-on dire jusqu’à la loi de 2014, mais, la encore, la loi ne peut pas rétroagir, sauf si c’est dans l’intérêt de la Sogener. Le contrat entre l’Etat et la Sogener date de 2005.
Les mesures adoptées par les autorités gouvernementales contre la compagne de production d’énergie Sogener, ainsi que leurs menaces contre  les dirigeants de cette compagnie, sont considérées comme de graves cas d’abus de pouvoir et de persécution politique. Mais jusqu’ou peuvent aller  ces abus de pouvoir ?
Abus de pouvoir justement : ne dit-on pas que  la défense est un droit sacre. E pourtant, selon l’avocat de la Sogener, celle-ci n’a pas été signifie a l’audience qui allait pondre l’ordonnance utilisée pour reprendre le contrôle des sites de Varreux vendredi dernier.

 L’ordonnance n’a pas été signifiée non plus ni a avocats ni a partie. De plus, lorsque la Sogener a été demander référé, elle aurait reçu une fin de non-recevoir et ses représentants auraient meme été menaces d’arrestation. Or la demande de réfère est de droit, selon le code de procédure civile, en ses articles 754 a 769.

Ces manquement et ces abus dans le cadre d’un dossier ou le commissaire est accuse de jouer le rôle de juge d’instruction,  mettent le pouvoir et ses avocats dans une position de faiblesse, ou ils laissent voir sans soucis de morale, leurs dessous. Mais, souvent l’argent prime sur la morale. « Que nous importent les qu’en dira-t-on ? On en a l’habitude ».

Et le commissaire du gouvernement qui n’a semble-t-il tire aucune leçon du sort connu par plusieurs de ses prédécesseurs, ne semble pas croire bon de s’arrêter en si bon chemin. Il menace de continuer  a sévir contre les responsables de la Sogener, s’ils ne se présentent pas ce mercredi  au Parquet pour « accusations de faux, usages de faux, surfacturation, trafic d’influences » portées contre eux.

Jean Danton Leger promet de divulguer  la réponse que les avocats de la compagnie entendent présenter au Parquet. Mais l’homme de droit avait déjà fait savoir lors de la convocation avortée de la semaine dernière, que la résolution  des autorités dans le cadre de ce dossier, était illégale et irrégulière pour la simple et bonne raison qu’elle a été adoptée par un premier ministre et des ministres illégaux.

Pour l’instant, beaucoup de secteurs et de personnalités disent halte-la au pouvoir, parce que leurs manœuvres d’injustice et les objectifs poursuivis, sont cousus de fil blanc, et n’auront pas suffisamment de souffle pour aller bien loin.

 Ils appellent le pouvoir a utiliser la justice de façon saine,  sans discrimination et sans revanchardise contre des adversaires politiques, ni pour tenter de réduire au silence des secteurs qui ne partagent pas leur mode de gestion  et qui condamnent la corruption, la dilapidation de fonds publics, la violence et les massacres.

Le gouvernement est invite a se pencher avec la meme détermination sur des cas cruciaux comme la dilapidation des plus de 4 milliards du Fonds Petro Caribe, le massacre perpètre dans le quartier populaire de la Saline dans lequel  des officiels accuses d’implication  par l’ONU et des organisations de droits humains, continuent de circuler en toute impunité. Ou  le massacre du Bél-air ou des jeunes femmes ont été vues fuyant nues leurs bourreaux qui les avaient déjà violées ou qui tentaient de le faire, ou encore le viol collectif de femmes a   la prison civile des Gonaïves, commis par des gardiens du centre de détention ou par des prisonniers gardes  au meme endroit.

mercredi 13 novembre 2019

Les titres de Radio Solidarie/AHP du 13 novembre 2019


Les titres de Radio Solidarie/AHP du 13 novembre 2019
================================
-La situation socio-politique et economique du pays se deteriore chaque jour un peu plus.Les assassinats et les massacres se multiplient aux 4 coins du pays. Les gangs pullulent, jouissant de la couverture de hau-places Une frange importante de la communaute internationale est accusee de pactiser avec le pouvoir, malgre toutes les evidences de violence, de corruption et de mauvaise gestion. Le president Jovenel Moise est juge confortable, n’ayant aucune responsabilite vis-a-vis du pays et de la population. Que le peuple creve de violence ou de faim, c’est son affaire. Que mille autres massacres soient commis a la Saline, au Bel-Air, a Grand Ravin, ou ailleurs,  de faim, ou d’absence de soins de sante. Que les enfants n’aillent pas a l’ecole, empeches par « des barricades permanentes » il n’en a que faire. L’essentiel est qu’ il reste le plus longtemps possible au pouvoir et jouisse  de tous les privileges que le  pouvoir procure, bien ou mal acquis.
- En 3 ans, 3 massacres sur la population civile de la zone metropoliaine de Por-au-Prince. Apres Gran Ravin en 2017 , la Saline 2018, c’est au tour du Bel-Air, autre quartier populaire de la capitale

-13 novembre 2018-13 novembre 2019, 1 an depuis le massacre de la Saline, considere comme un massacre d’Etat par des organismes de droits humains dont le Reseau naional de defense de droits humains (RNDDH), la Fondation Je Klere, des congressmen americains et meme l’ONU, apres toutes les reticences du Core Group qui reconnaissent tous que ce massacre avait des motivations politiques,  la saline etant un des plus grands bastions de la lutte anti-Jovenel Moise.
-Des enqueteurs ont demontre que de nombreuses vicimes ont paye de leur vie leur attachement a Fanmi Lavalas et a l’ancien president Jean Bertrnd Aristide
 -Apres le massacre de la Saline, le commissaire du gouvernement d’alors avait laisse enendre qu’il s’agissait d’un echanges de tirs entre gangs. Le secretaire d’Etat a la communication avait, lui, fait savoir que seules 3 personnes avaient été tuees et que la situation  etait sous contrôle. La tuerie s’est deroulee pendant plus de 12 heures sous les yeux impuissants ou complices de la police. Entre temps, des chiens et des porcs devoraient les cadavres des victimes et les rescapes ont ete obliges de se refugier dans d’autres quartiers.
-L’avocat de la partie civile dans le dossier du massacre de la Saline, Me Sonel Jean-Francois souligne que l’impunite et la decision du pouvoir d’armer les gangs sont les principales causes du non-anvancement du dossier de la Saline. Il rappelle toutefois qu ;une plainte a été deposee par un groupe d’avocats dont lui-meme et les collegues Jacques Letang, Jacceus Joseph et Mario Joseph, a l’initiative des parents des victimes.
-L‘organisaion politique Fanmi Lavalas salue ce mecredi, a travers une journee de solidarie, la mémoire des dizaines de viictimes du massacre de la Saline tombees sous des balles assassines, il y a un an. Elle denonce aussi le massacre du Bel-Air ayan fait plus d’une quinzaine de morts, alors que de nombreuses maisons e vehicules ont ete incendies
-Plusieurs victimes ont accepe de emoigner au cours de cette journeee.
-Cris d’alarme  de Jocelyne Colas , directrice executive de Justice et paix concernant le massacre du Bel-Air. Les premiers elements d’informations confirment des dizaines de morts . Jocelyne Colas promet un rapport detaille.

-Le parti NOULHA denonce lui aussi les differents massacres « perpetres par les sbires du pouvoir » a Tokio, la Saline , Grand Ravin, bel-air.  Son secretaire general Renand Aristide promet pour bientot le depot d’une plainte.

-Traitant de la problematique de la violence et de la irculaion de pls de 500.000 armes a travers le pays, le sociologue Alain Gilles estime que les pratiques de recours a des gangs armes participe de l’entretien de la violence d’etat en Haiti. Il redoute déjà un enorme chantier pour le gouvernement a venir, en matiere de securite, notamment lors des prochaines elections.

-Apres la rencontre de Marriott, une commission devrait etre formee incessamment avec pour mission de faire le suivi de la table de Concertation, noamment sur le choix du president devant remplacer Jovenel Moise et sur le profil du prochain premier ministre. Cette commission sera compoisee de 7 membres, selon le por
te-parole de Passerelle, Lemete Zephyr
-Viol collectif sur 12 des 13 femmes ecrouees a la prison civile des Gonaives (Artibonite, Nord) dans la soiree du 7 vau  novembre  par des hommes detenus fdans le meme centre penitentiaire.

-La responsable de l’organisation « Neges Mawon, Pascale Solages exprime son indignation face a ce drame repugnant. Elle estime que la decision de faire cohabiter dans une meme prison, des hommes et des femmes est tout simplement scandaleuse, mais denote aussi l’irresponsabilite des dirigeants.

-Selon la  SOFA, (Solidarite des femmes haitiennes), une delegaion devai visiter les victimes, ce mercredi et leur apporter une assistance medicale.

-La FHADIMAC organise ce jeudi 14 novembre une journee portes ouvertes dans les locaux de la Fondation, a l’occasion de la journee inernaionale e lutte onre le diabete, en vue de diagnosiquer la maladie, ont informe les Dr Nancy Charles Larco et Bello Sanley Jerome.

400.000 personnes souffriraient de diabete en Haiti, sans le savoir.

mardi 12 novembre 2019

Les titres de Radio Solidarie/AHP du 12 novembre 2019
================================


Un total de 96 groupes armes opereraient a travers le pays, selon la commission nationale de desarmement et de reinsertion qui revele que 500.000 armes seraient en circulation sur le terrioire . Selon la commission, les chefs de gangs auraient des relations avec des membres du  pouvoir, des membres du secteur prive et un secteur de l’opposition.
-L’opposition n’entend pas chomer dans le cadre de la mobilisaion pour reclamer la demission du president Jovenel Moise. Des manifestaions on eu lieu ce mardi dans plusieurs villes du pays dont les Cayes

-Le responsable de Jurimedia Abdonnel Doudou n’exclut pas que le massacre de La Saline ( novembre 2018) puisse provoquer une plainte par devant la \Cour penale internationale (CPI) contre le president Jovenel Moise, si on arrive a faire le lien entre les personnes assassinees et les responsables directs du pouvoir. Le probleme, a—t-il dit est que Haiti n’a jamais ratifie le statut de Rome fixant le fonctionnement de la CPI. Des dizaines de personnes ont été tuees dans le cadre de ce massacre perpetre a la m-novembre 2018 sous les yeux indifferents de la police, par des proches du pouvoir dont un directeur general et un delegue departemental, selon des rapports d’oranisaions de droits humains et de l’ONU.


-Apres le reseau national de defense des droits Humains (RNDDH), la Fondation Je Klere se declare « preoccupee par des crimes commis par des groupes armes a la solde du pouvoir ». Selon l’un des responsables de cette organisation, Marie Yolene Gilles, des dizaines de morts et des centaines de blesses ont été recenses par la Fondation du 13 sepembre a date. Elle presse le president Jovenel Moise d’arreter le robinet de sang et d’ecouter la voix de la population.

-Les habitants du Bel-Air denoncent des policiers et un c4ertain chef de gang repondant au nom de Jimmy Cherisier alias barbecue, revoque de la police, mais qui continuerait, selon eux,  d’accompagner la police, dans ses operations. Ils accusent egalement un autre presume gangster du nom de Ti Junior et reclament justice et reparation.

-Parallelement un groupe d’individus qui resideraient dans le quartier populaire de Saint-Martin ont tente hier lundi de disculper Barbecue qu’ils on presente comme un homme de bon commerce

-Avant eux, un activiste du PHK connu pour ses « propos incendiaires » Rosemond Jean,  a fait savoir  lundi que  Barbecue n’etait pas un bandit et qu’il etai victime de gens cherchant a salir son image. Le meme Rosemond Jean avait fait savoir la semaine derniere que les gens qui obstruent les rues avec des barricades, ou bien ils les quittent ou bien ils meurent.

-Le Commissaire du gouvernement soutient entre temps que les premieres informations dont il dispose, font etat d’echanges entre gangs et qu’une enquete serait en cours. Lors du massacre de la Saline en  novembre 


2018, les autories avaien egalemen fait etat de 3 morts et d’une enquete en cours, mais jusqu’ici, il n’y a aucune avancee dans ce dossier, sous les yeux indifferents de la communaute internationale, soutien indefectible jusqu’ici du president Jovenel Moise.

-Le president du " Pati Ayisyen e Kale" (PHTK), Balthazar Line affirme prendre acte de l’accord signe entre des partis de l’opposition pour proposer un juge de la Cour de Cassaion comme remplacant de Jovenel Moise pour diriger la transiion. Il esime que c’est la posiion d’une partie de l’oposiion pour aller a la table du dialogue avec le chef de l’Etat.

-Le sociogue Anthony Barbier de l’Alternative consensuelle fait savoir pour sa part que l’opposition a acte son processus de recherche d’unite et est, par consequent, definitivement prete pour lancer la transition.
M Barbier qui a presente les prochaines etapes qui suivront la signature de l’accord, a tente de rassurer sur la neutralite du juge appele a remplacer Jovenel Moise.

-Les  autorites etatiques accusees de s’en prendre a une partie du secteur prive impliquee dans la mobilisation anti-Jovenel Moise, poursuivraient leurs actions. Le Pouvoir decide de reclamer la mise en mouvement de l'action publique contre   les prinipaux responsables de la compagnie de production d’energie (Sogener), Jean-Marie et Dimitri Vorbes, d’anciens ministres et directeurs generaux, ainsi que l’epouse de feu president Rene Preval, Elisabeth Debrosse Preval, pour « corruption, surfacturation et autres).

jeudi 19 septembre 2019

Titres de Radio Solidarite/AHP du 19 septembre 2019


·       --------------------------------------------------------------------------
·       Violences, corruption, crise du carburant, conditions socio-economiques  desastreuses. La contestation et la denonciation sont unanimes. La population est  appelee a la mobilisation pour changer ca. Le pouvoir est  appele a un sursaut de conscience.
·        
·       Importante manifestation annoncee pour ce vendredi 19 septembre, manifestation a laquelle, l’ensemble des secteurs de l’opposition a promis de participer pour continuer d’exiger la demission du president Jovenel Moise.

·       L’Eveque de Jeremie , Mgr Gontran Decoste se dit preoccupe et inquiet face a la  deterioration des conditions socio-economiques et politiques d’un pays qui agonise .Faisant savoir que  la population ne peut et ne doit laisser le pays mourir,  Il fait appel a une conscience individuelle et collective pour  tirer le pays de ce bourbier. Le Prelat rappelle que les dirigeants ont des responsabilites qu’ils se doivent d’assumer. Et la population a le droit de manifester democratiquement  quand ses revendications ne sont pas satisfaites

·        
·       -L’Inspection generale de la police nationale  annonce avoir mis en isolement 4 des 5 policiers accuses d’avoir assassine mardi  un jeune garcon lors d’une  manifestation  en faveur de l’essence dans la commune de Carrefour  . Les armes de ces individus auraient été confisques. Mais, le  5 eme policier convoque serait en cavale.-
·       Une nouvelle manifestation pour reclamer justice a eu lieu hier. Et la population de Carrefour dit vouloir rester mobilisee jusqu’à ce qu’elle obtienne justice-
·        
·        
·       La population de Miragoane dont le jeune Vladimyr Fede etait originaire a manifeste mercredi pour reclamer justice. Les manifstants ont lance des slogans contre le pouvoir en place et le nouveau chef de la police et ont promis de coninuer a manifester, jusqu’à ce que les coupables soient mis hors d’etat de nuire
·        
·       Le BODD denonce des actes de repression policiere contre les manifestants a travers le pays. Son Directeur executif Jacceus Joseph  appellle le nouveau DG de la police a ne pas faire le jeu du pouvoir et du president  Jovenel Moise.
·       Le bureau des avocats internationaux denonce la nouvelle dynamique de violence de la PNH sous le leadership du nouveau DG.
·        
·       L’IMED, dans une note, soutient que toutes les institutions du pays sont contaminees par les virus de la corruption, de la violence et de l’incompetence.
. Scandales et Opérations de corruption : l’ECC estime que Fritz
William MICHEL n’est pas éligible au poste de premier ministre.
Les activites economiques, commerciales et scolaires
 toujours paralysees encore  ce jeudi  a Port-au-Prince et
 dans le reste du pays ou la population proteste contre la
 penurie de carburant et la corruption, tout en reclamant la demission du president Jovenel Moise.
-Seules quelque rares pompes a essence debitent ce jeudi du carburant, particulierement de la gazoline.

Des cargaisons de diesel sont attendues ce jeudi et demain  a Port-au-Prince, selon les promesses des autorites qui annoncent une augmentation du prix du gazoil. Quant aux 140.000 barils de gazoline censes déjà arrives, leur distribution devrait commencer ce jeudi, selon le PM demissionnaire, Jean Michel Lapin.
-Mais les nouvelles mesures d’augmentation  font craindre des troubles au pays.
-7 blesses dont certains grievement dans un accident de la route ce jeudi a Bourdon. A la base de cet accident : un tap-tap dont les freins ont lache est alle percuter un pylone electrique en beton.

mercredi 18 septembre 2019

Les titres de Radio Solidarite/AHP du 18 septembre 2019-Les activites economiques, commerciales et scolaires toujours paralysees ce mercredi  a Port-au-Prince et dans le reste du pays ou la population proteste contre la penurie de carburant et la corruption, tout en reclamant la demission du president Jovenel Moise.

-La principale reponse des autorites aux revendications de la population pourrait etre l’augmentation prochaine du prix du diesel qui pourrait connaitre une hausse de 85 gourdes, passant de 179 a 264 gourdes, le gallon, des la livraison de la prochaine cargaison.

-De fait, le pemier ministre demissionnaire, Jean Michel Lapin annonce l’arrivee mardi a Port-au-Prince de 140.000 barils de gazoline. 155.000 barils de diesel devraient arriver ce jeudi et 60 mille autres vendredi. Le regne des « subventions » devraient aussi prendre fin , a l’occasion.

-Ces nouvelles mesures font craindre des troubles au pays. Les heurts ayant suivi l’annonce d’une augmentation abusive des prix de l’essence en juillet dernier avaient failli emporter le president Jovenel Moise qui avait du faire son mea culpa.

-La Coalition « Konbit oganizasyon politik, sendikal et popile denonce l’annonce incessante d’une augmentation des prix de l’essence. Ses porte-parole Guy Numa et Olriche Jean-Pierre font savoir que ces mesures precipiteront la chute du regime du PHTK qui dirige le pays par la corruption, selon eux..

-Le leader syndical Duclos Benissoit estime que le gouvernement commettrait une grave erreur en augmentant les prix de l’essence. Il denonce l’existence d’une organisation mafieuse formee entre les autorites et une frange du secteur des affaires qui entretiennent le marche noir. Duclos Benissoit conseille par ailleurs au pouvoir de puiser de l’argent dans d’autres secteurs de l’economie et dresse une liste d’un ensemble de « manques a gagner », au premier chef , la contrebande et la corruption.

-La Republique dominicaine prend au serieux la « situation catastrophique en Haiti ». Le chancelier dominicain Vargas Maldonado a annoncie mardi soir la fermeture de la frontiere avec Haiti , en raison des troubles politiques aigus dans ce pays et d’une augmentation probable des prix a la pompe. Le president de la Fondation Zile, Edwin Paraison rapporte egalement que le ministre dominicain a egalement annonce un renforcement du dispositif de securite a l’ambassade et dans les consulats dominicains en Haiti

-Le leader du Parti Unir, Clarens Renois reclame du president Jovenel Moise qu’il mette un terme a son mandat et convoque des elections anticipees, etant donne son manque de leadership. Mais M. Renois n’a pas dit dans quel delai ces elections devraient se tenir.

-La police a disperse  mardi a coups de gaz lacrymogenes des militants qui s’appretaient a manifester dans l’aire du Champ-de-Mars contre le president Jovenel Moise, alors que son cortege était sur le point d’arriver. Des manifestants avaient lance la veille  des jets de pierres en direction de son cortege.

- PHTK contre PHTK : Le president du parti au pouvoir, Line Balthazar presse le president Jovenel Moise de trouver un accord politique en vue du remplacement du premier ministre nomme Fritz William Michel englue dans un double scandale de corruption relatif a des versements presumes de centaines de milliers de dollars de pots-de-vin et a de la surfacturation. D’autres cadres du meme parti  dont le Directeur du Ministere ds Affaires sociales Rudy Heriveau et la vice-presidente du PHTK Yanick Mezile contestent la position de Balthazar Line exprimee a travers un document, a l’issue d’une reunion.

-Mais pour M. Line, Rudy Heriveau ne fait pas partie du PHTK dont il n’est pas le porte-parole,  et Mme Mezile n’est pas habilite, selon lui, a intervenir dans pareil dossier.

-Assassinat du jeune Vladimyr Fede : L’inspection generale de la police nationale d’Haiti (IGPNH ) a auditionne 4 policiers qui faisaient partie du Back-up dit « Caravane de la mort » et confisque leurs armes. Ils sont egalement places en isolement. L’IGPN annonce d’autre part que la Direction centrale de la police judiciaire  DCPJ a ouvert une enquete sur l’implication de ces policiers dans plusieurs autres cas d’assassinats  .

-Le mouvement de protestation pour reclamer  juistice en faveur de Vladimyr se poursuit entre temps  a Carrefour dont il était originaire.

-A Nazon des manifestants ont mis  le feu a   un camion qui transportait des produits alimentaires, alors que la police a procede a la mi-journee, a l’arrestation de plusieurs miliants qui dressaient des barricades.

jeudi 8 août 2019

Les titres du 8 aout 2019 de Radio Solidarite/AHP


Les titres du 8 aout 2019 de Radio Solidarite/AHP
===================================

-Plusieurs 0rganisations de la societe civile et organismes de droits humains dont le Conseil National des Acteurs Non Étatiques (CONHANE), le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), la
Commission Episcopale Nationale Justice et Paix (CE-JILAP) et le
Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CRDH) denoncent dans un rapport intitule  la carte d’identification unique : entre mefiance populaire, Operation de corruption et violation de droits humains,  une vaste magouille dans un contrat signe par l’Etat haitien et une entreprise allemande denommee Dermalog pour la fabrication de carte d’identification nationale  

Ces organisations demanden a la Cour Superieure ds Comptes d’enqueter  sur la facon dont ce conrat a été signe et exigent que l’Office natioenal d’identification (ONI)  arrete le processus.

-La seance de mise en accusation du president Jovenel Moise pour crime de haute trahison a ete mise en continuation mercredi soir apres des heures de discussions au cours desquelles, les accusateurs ont reclame en vain des documents pour lesquels elle avait ecrit  depuis un mois au president de la chambre Gary Bodeau qui a fait savoir qu’il a été oblige de mettre la seance en continuation, en raison de la tension qui regnait dans la salle.
-Seance qui reprendra au point 6, a-il dit. Entre temps, il devrait avoir sans doute le temps de satisfaire aux exigences des accusateurs, en leur fournissant les documents reclames
Parmi les documents exiges, la minute de la seance d’interpellation du Premier ministre Jack Guy Lafontant, lorsque le president Gary Bodeau  reconnaissait que la constitution avait été violeee, le document relatif aux 50 juges corrompus que le president Jovenel Moise avait declare avoir été force de nommer.
-Les deputes de la majorite dont le depute Price Cyprien ont tente de faire valoir que c’était aux deputes accusateurs de s’assurer d’avoir ces document avant la seance. il a accuse ces derniers de manoeuvres dilatoires.

-La majorite est accuse d’avoir  tout exhibe, meme l’ignorance pour essayer d’impressionner la population, a l’instar de ce depute de  Plaine  du nord, Claude Leslie Perre qui a dit avoir fait un voyage en France por parle « a l’ ecrivain Socrate », ce philosophe grec du 5eme siecle
-Le president de la chambre est accuse de partisanerie et pour son incapacite a voler au-dessus des parties.
-Le depute Sinal Bertrand et plusieurs de ses collegues du groupe minoritaire dont Jerry Tardieu et Jean Robert Bosse ont accuse Gary Bodeau de faire le jeu du pouvoir, rappelant tous les problemes qu’il a donnes pour tenter d’empecher le principe de cette seance .
=Ils ont souligne que les deputes de la majorite ne peuvent pas accuser la minorite de manœuvres dilatoires en rapport avec les documents exiges, car ils en ont besoin pour etayer et renforcer chacune de leurs accusations.
-Des centaines de membres de la population se trouvaient devant le parlement pour conspuer et siffler la majorite, tout au long de cette seance mise en continuation.
-Un ensemble d’organisations de l’opposition appellent la population a la desobeissance civile et a la moblisation jusqu’au depart du chef de l’Etat. Elles annoncent un sit-in le 14 aout devant l’ambassade americaine.
-La Directrice executive de Justice et Paix a presente hier mercredi le bilan des personnes victimes de violences d’avril a juin 2019 dans la region metropolitaine de Port-au-prince: 123 morts dont 84 par balles

-Un jeune garcon tue par balle hier mercredi  a la Ruelle Jardine a Poste Marchand. Le tueur serait un membre de gang.
=Le chef du parquet de Port-au-Prince , Paul Eronce Villard a émis ce mercredi un mandat d'arrêt à contre les présumés chef de gang Woodly Etheart alias Sonson Lafamilia et Renel Nelfort alias Le Récif 

Ces deux hommes sont inculpés d'enlèvement et de séquestration , trafic drogue, assassinat et association de malfaiteurs.

-Ceremonie de graduation ce jeudi de la 30eme promotion  de la police nationale d’Haiti . 656 policieres et policiers dont une quarantainne de femmes  vont ainsi renforcer l’effectif de la PNH, prenant l’engagement de proteger et servir la population

La Mission des Nations-Unies en appui a la justice en Haiti informe du depart du contingent rwandais après 8 ans de support a la police nationale d’Haiti. 126 officiers  laisseront le pays au mois de septembre. Le premier contingent était arrive en Haiti en 2011 pour integrer la MINUSTAH.
 .

mardi 6 août 2019

Les titres de Radio Solidarite/AHP du 6 aout 2019


Les titres de Radio Solidarite/AHP du 6 aout  2019

A 24 heures du debut de la seance a la chambre basse pour mettre en accusation le president Jovenel Moise, les deputes de l’opposition proposent au bureau de la chambre, un ensemble de personalites a inviter  dans le cadre de la jusification de la mesure reclamee contre le chef de l’Etat.
 Parmi les personalites concernees figurent le chef de la police, le ministre demissionnaire de la justice, une ancienne direcrice generale du SMCRS, Magalie Habitant, un ancien Directeur General de la loterie de l’Etat haitien Friz Jean-Louis, le President du Conseil electoral provisoire, Leopold Berlanger.)
-Le coordonateur du Collectif 4 decembre Jean Robet Argant estime normale la demarche des deputes et encourage les dignitaires et anciens dignitaires invites a repondre a l’invitation des deputes.
M Argant se felicite de l’iitiative  des deputes minoritaires et appelle  la majorite a un sursaut de conscience et de dignite, eux qui jusqu’à present   ne poursuivrnt  que les interets personnels.
-A la veile de cette seance, le Parlement populaire haitien a organise une seance symbolique a la Rue Magny a Port-au-Prince pour mettre le president Jovenel Moise en accusation.

-Le depute de Grand-Goave, Jean Marcel Lumerant,secretaire/rapporteur de la commission chargee d’analyser les pieces deposees au bureau de la chambre par le premier ministre nomme Fritz William Michel, denonce des comportements suspects de ses collegues de la majorite qui chrchent a occuper les postes les plus importants  au sein de cette commission
-
-Les gangs ont-ils recu la mission de semer la pagaille et de tout paralyser pour permettre a leurs boss de maitriser la population ? . Hier lundi  encore, les zones du Village de Dieu et du bicentenaire (Bas de la capitale) s’est une nouvelle fois enflammee : ds tirs nourris, des civils blesses.. Des policiers venus encaisser leur cheque a la Banque de la Republique d’Haiti (BRH) ont été pris au piege. Certains se seraient meme vu enlever leur cheque.
-
-Le senateur Pierre Francois Syldor (pro-gouvernemenal)  denonce une situation intolerable et preoccupante. Il s’est plaint d’avoir mis vendredi dernier deux heures de temps pour traverser une route d’a peine deux kilometres entre le Stade Sylvio Cator et Mariani.

-Pour le senateur Ronald Lareche, l’arrestation du gangster Arnel Joseph est une piece de theatre,une mise en scene. C’est un scenario qui visait a sauver le chef de gang victime d’une blessure par balle au pied, qui pourrissait. Selon un ensemle de denonciaions, Anel Joseph compte des amis parmi les deputes , les senateurs et les membres de l’Executif .

-Le senateur  Pierre Francois Syldor appelle le premier ministre nomme a tout faire pour convaincre les parlementaires de voter son enonce de politique generale..
Des emploes du Conseil national des equipements ayant travaille dans la "Caravane du changement" du president Jovenel Moise ont organise un sit-in ce madi deant le inisttere des Finances pour reclamer 10 mois de salaires impayes

-Les employes de la delegation depatementale de l’Ouest ont encore manifeste hier lundi devant le Ministere des Finances pour reclamer plus de 2 ans d’arrieres de salaires. La derniere etape du mouvement des protestataires devrait etre le suicide collectif, si l’ on en croit leurs declarations. –

=Deux membres d’un gang du quartier : « Nan Bwadom » arretes pour leur participation presumee au massacre de la Saline. Il s’agit de Tony Derilus alias King Toto et de Guito Louis, alias Seso. Cependant, eux officiels du gouvernement pointes du doigt par la police judiciaire continuent de courir.

=Le delegue departemental de l’Ouest Pierre Richard Duplan serait en cavale, suite a une mesure d’interdiction de depart qui le frappe. Un rapport de la Direction centrale de la police judiciaire avait recommande auparavant des poursuites  contre lui ainsi que contre, le directeur general du Ministere de l’Interieur, Fednel Monchery  pour  leur « implication dans le  massacre de la Saline » perpetre en novembre 2018.
Une nouvelle faculte a l’UNIFA !

La filière des « Sciences économiques et administratives »  vient de s’ajouter aux sciences comptables et  de gestion lancées en octobre dernier par le décanat de l” UNIFA.

Le Doyen de cette nouvelle faculté, le Dr en Economiste Eddy Labossiere explique que cette filière a ete mise en place a l’ UNIFALa faculté des sciences administratives de l’université de la fondation Dr Aristide(UNIFA) lance officiellement ce mardi une nouvelle filière, il s’agit  des sciences économiques et administratives(FSEA) pour l’année académique 2019-2020.

La filière des sciences économiques et administratives  vient d’ajouter aux sciences comptables et de la gestion lancées en octobre dernier par le décanat de l” UNIFA.

Le Doyen de cette nouvelle faculté, l’Economiste Eddy Labossiere explique que cette filière est mise en place a l’ UNIFA suite au constat d’un vide théorique et académique,  dans le contexte actuel de l’ Université en Haiti. Il fait remarquer que la réalité de l’ économie haïtienne n’est pas   enseignee dans les universités publiques et privées du pays .

Déplorant que l’histoire de la pensée de l’ économie haïtienne ne soit pas connue . Edd Labossiere  fait savoir que les jeunes doivent connaitre les économistes de renommee internationale comme Demesvar Delhomme, Fréderic Marcelin et tant d autres.

Le Doyen de la faculté des sciences économiques et administratives (FSEA) informe que les inscriptions pour cette nouvelle filière sont en cours et se dérouleront durant tout le mois d’aout. Il encourage les jeunes a venir s’inscrire en grand nombre, tout en soulignant que l UNIFA offre une formation de bonne qualité, a un prix abordable.

=La direction générale des douanes informe avoir collecté 4 milliard 500 millions de gourdes durant le mois de juillet. Le directeur général de cette instituition , Romel Bell dit se réjouir de ce qu’il considere comme une  performance, faisant savoir que c’est le résultat d’une certaine stabilité au cours du mois de juillet... .